Một tiết làm quen tiếng anh

Bước 1: Video khởi động 1 - Trẻ xem từ 2 đến 3 lần

Bước 2: Trẻ đọc lại từ vựng cùng video giáo viên nước ngoài

Bước 3: Trẻ nghe và nhắc lại video sách

Bước 4: Video đọc chuẩn âm

Bước 5: Tổ chức trò chơi có robot

Bước 5: Tổ chức trò chơi không có robot

Bước 6: Bài hát chủ đề